ELCA KOZMETİK LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Tarih:

 

 

1. VERİ SORUMLUSU

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Fotoğraf ve Video Çekimlerine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Elca Kozmetik Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

Kanun kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından aşağıda Bölüm 3’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. Şirket ve/veya Şirket’in iş birliği içerisinde olduğu fotoğrafçılar, ajanslar, prodüksiyon şirketleri ve benzeri alanlarda destek alınan üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek çekimler esnasında kullanılacak fotoğraf makinesi veya kamera vasıtasıyla.

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 1. Açık rızanızın bulunması,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 5. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 8. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Kanun kapsamında hukuken izin verilen hallerde Şirket tarafından işlenmektedir:

 

 1.    Fotoğraf, video çekim ve destekleyici süreçlerin yürütülmesi ve arşiv tutulması (kimlik bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlar bilgisi), (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifası, Meşru menfaat)
 2. Şirket tarafından gerçekleştirilen reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında (sosyal medya dahil olmak üzere) Şirket içinde veya dışarıda düzenlenen etkinlik ve organizasyon, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılması (kimlik bilgisi, görsel ve işitsel kayıt bilgisi), (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifası, Meşru menfaat)
 3. Şirket’in haklarının korunması ve kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlar bilgisi), (Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi)

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

 

Şirket, Kişisel Verilerinizi, Kanun’un açıkça izin verdiği hallerde (Bölüm 2’de belirtilen hukuki sebepler kapsamında ve Bölüm 3’te belirtilen amaçlar çerçevesinde); Şirket grup şirketlerine, prodüksiyon şirketlerine, sosyal medya şirketlerine, medya yayıncılarına, ajanslara ve benzer alanlarda destek alınan firmalara, yazılım hizmetleri alınan firmalara (bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar) ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 

Kişisel Veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Şirket’ten talep edebilirsiniz.
Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 6. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak Şirket’e iletilecektir.
Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.
Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

 

 

Veri Sorumlusu: Elca Kozmetik Limited Şirketi

Posta adresi: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Kanyon Blok No: 185, İç Kapı No: 386
Şişli/İstanbul

E-posta adresi: kvkkiletisim@tr.estee.com